Sign in
Post Jobs

Administrative Official Job at Stellenbosch University in Western Cape

Full Time

Stellenbosch University Careers and Employment

Stellenbosch University is a public research university situated in Stellenbosch, a town in the Western Cape province of South Africa.

 • Behartig die sentrale rekenaarstelsel aktiwiteite en administratiewe hulp met betrekking tot finansiële transaksies en bate bestuur;
 • Behartig algemene aankope en toepassing van die Universiteit se aankopebeleid;
 • Insameling en instandhouding van rekords, opdatering van databasisse en tydige voorsiening van inligting vir bestuursdoeleindes;
 • Administratiewe en sekretariële steun aan lede van die Dekaan se Bestuurspan;
 • Hulpverlening met logistieke reëlings (insluitend die reël van vergaderings, werkswinkels en konferensies);
 • Opstel van notules, verslae en algemene korrespondensie voortspruitend uit werkswinkels, vergaderings en taakgroepe met betrekking tot projekte;
 • Administrasie van eie kantoor, insluitend die byhou van ‘n effektiewe liasseerstelsel.
 • Performing central computer system activities and administrative support related to financial and asset transactions;
 • General procurement and ensuring compliance with the University’s purchasing policy;
 • Collecting and maintaining records, updating databases and providing timely information for management purposes;
 • Administrative and secretarial support to the Dean’s Management Team;
 • Assisting with logistical arrangements (including the organisation of meetings, workshops and conferences);
 • Compiling minutes, reports and general correspondence forthcoming from workshops, meetings, and task teams relating to projects;
 • Administration of own office, including the maintenance of an efficient filing system.
 • ‘n Voltooïde naskoolse kwalifikasie in bestuur;
 • Minstens twee jaar administratiewe ervaring in finansiële administrasie of aankope;
 • Ervaring van administratiewe ondersteuning op bestuursvlak;
 • Uitstekende rekenaarvaardigheid in MS Office, met inbegrip van Word, Excel, Outlook en PowerPoint;
 • Uitgebreide ervaring in die samestelling, redigering en voorbereiding van verslae;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede asook die vermoë om in ‘n span te werk;
 • Goeie skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede in Engels en Afrikaans.
 • A completed post-school qualification in management;
 • At least two years’ administrative experience in financial management or procurement;
 • Experience with administrative support at management level;
 • Excellent computer skills in MS Office, including Word, Excel, Outlook and PowerPoint;
 • Extensive experience in compiling, editing, and preparing reports;
 • Strong written and verbal communication skills in English and Afrikaans;
 • Strong interpersonal skills and the ability to function in a team.

Share on
Print

Similar Jobs